Kampen, Reg. Kampioenschap meerkamp A-pupillen, AV Isala’96, 21-6-2008

Meisjes pupillen-A (2e jrs.) (60 mtr., 1000 mtr., ver, hoog, kogel): Marije Bosboom, 10.3, 4.14.1, 3.34, 1.20, 5.77, 2017 pnt.;

Meisjes pupillen-A (1e jrs.) (60 mtr., 1000 mtr., ver, hoog, kogel): Elsbeth Noppers, 9.8, 3.56.1, 2.82, 1.05, 4.05, 1840 pnt.