Rabo Clubkas actie 2018

20180518rabo

De Rabo Clubkas actie 2018 brengt 757 euro op voor Cialfo's  verenigingskas.
Dank aan allen die stemden op onze vereniging.
Het bestuur.

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar weer deze prachtige actie van de Rabobank Noord Veluwe, voor Cialfo bracht deze actie vorig jaar € 697.50 (93 stemmen) op. Ieder lid van de Rabobank Noord Veluwe kan twee stemmen uitbrengen op zijn/haar favoriete club. Om dit jaar te mogen stemmen dient men wel voor  1 maart 2018 lid te zijn van de Rabobank Noord Veluwe, info over dit lidmaatschap kunt u vinden op: www.rabobank.nl/noordveluwe
Uiterlijk 16 maart 2018 ontvangen leden van de Rabobank Noord Veluwe een uitnodigingsbrief waarin de Rabobank Clubkas Campagne en het stemmen wordt uitgelegd, de leden kunnen stemmen tot en met 9 april 2018. We roepen al onze leden op deze campagne te steunen, op Cialfo te stemmen en ook familie, vrienden en kennissen warm te maken voor deze campagne.

Kortingskaart 2018 ??

Voor 2018 is het onzeker of er nog een kortingskaart komt. De huidige organisatoren stoppen ermee, ondanks de vele verzoeken voor nieuwe vrijwilligers heeft er zich niemand aangemeld. Wilt u als Cialfo-leden deze actie in stand houden dan moeten enkele leden zich alsnog aanmelden en bereid zijn deze actie voor 2018 en volgende jaren te organiseren. De huidige organisatoren zullen u wegwijs maken in de organisatie van de actie.  Voor de clubkas levert deze actie al gauw € 1000 of meer op. U kunt zich opgeven bij:
Saskia Schutte, tel.0578-631619 of Jan Baack, tel. 0578-614720

Algemene Ledenvergadering 2018

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 9 maart 2018

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 9 maart in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.

De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open. 

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
 3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is hierna een korte pauze.

 1. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2017 (bijgaand).
 2. Ingekomen berichten en stukken.
 3. Jaarverslag 2017 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016 – 2020 (bijgaand).
 4. Jaarverslagen commissies en werkgroepen (bijgaand).
 5. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
 6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie. Gezocht wordt naar een nieuw reservelid.
 7. Professionaliseringsvoorstel: het bestuur biedt in de vergadering een overzicht van mogelijkheden en doet een concreet voorstel t.b.v. het aantrekken van een betaalde kracht. Zie ook het verslag van de secretaris in de ALV-stukken (bijgaand).
 8. Vaststellen begroting/contributie 2018.
 9. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Aftredend is Frank Mensink die afgelopen jaar toegevoegd was aan het bestuur. Het bestuur ziet, naast de vacatures voor een secretaris, 2e penningmeester en nog een algemeen bestuurslid, het aantreden van een beroepskracht als noodzakelijk voor goed functioneren van de vereniging. Geïnteresseerde leden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur.
 10. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.
Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

Klik hier voor de complete agenda en de verschillende bijlages bij de agenda

Nieuwsbrief bestuur 24 jan 2018

In bijgaande bestuurs nieuwsbrief treft u meer informatie aan over de ALV van Cialfo vam 9 maart a.s., plannen voor de organisatie structuur, de stormschade aan de baan, een actie voor nieuwe kleding en het ren, spring en Go programma bij basis scholen in Epe.