We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

 

Bovengenoemde punten zullen niet meteen opgelost zijn. Daarvoor is tijd nodig, maar de eerste stappen zijn nu al gezet.
Dit jaar bestaan we 40 jaar en dat betekent dat we al 40 jaar in staat zijn geweest atletiek en aan atletiek gelieerde sporten, te bedrijven. We hebben nog steeds de ambitie om zoveel mogelijk Epenaren bij ons aan het sporten te krijgen. Dat sluit aan bij het gemeentelijk beleid dat ook gericht is op meer bewegen. De landelijke atletiekdag, op 7 mei, biedt de mogelijkheid onze activiteiten nog eens onder de aandacht te brengen. We doen  dat in de vorm van open trainingen op zaterdagmiddag 7 mei van 14.00 – 16.00 uur. De aanpak daarvan en het programma wordt, a.d.h.v. een bestuursvoorstel, met de betreffende werkgroepen en commissies doorgesproken.

Een mooi buurtinitiatief is de vorming van een whatsappgroep ter bevordering van de buurtpreventie de wijk Hoge Weerd. Het is goed nu eerst de mogelijkheden en de verantwoordelijkheden te kennen. Wordt vervolgd.
In de komende weken gaan we naar het voorzittersoverleg van AU, het landelijk AU-congres, het Eper sportcafé waar de wethouder het sportbeleid van de gemeente gaat toelichten, een bijeenkomst over de gezonde kantine en een bijeenkomst over het accommodatiegebruik door verenigingen.

Zijn er vragen of opmerkingen, laagt het ons weten. Onze taakverdeling:
Mariska Werler: secretaris, bestuurlijk contactpersoon voor sport-, jeugd- en kampcommissie, verenigingsambassadrice voor de Atletiek Unie.
Jan Baack: penningmeester, bestuurlijk contactpersoon voor sponsorcommissie, ledenadministratie en WOC.
John Steentjes: voorzitter, bestuurlijk contactpersoon voor leden- en vrijwilligers- en accommodatiecommissie, communicatie en contacten naar buiten.
Karen van den Berg: lid, acties en diverse projecten.

Maart 2016,het bestuur (bestuur@avcialfo.nl).