Vacatures

Vacatures bestuursleden
Ben je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dan is er nu de kans je interesse te laten blijken.
We zoeken voor het nieuwe verenigingsjaar enkele bestuursleden, te weten: een secretaris en een tweede penningmeester, die in overleg met de huidige penningmeester deeltaken uitvoert.
Op dit moment is er al een vacature in het bestuur. We zoeken vooral naar iemand die vanuit het bestuur de verbinding verzorgt met
-    de vrijwilligerscommissie óf
-    de commissie interne en externe communicatie óf
-    de sport- en trainerscommissie.
De nog open plek in het bestuur kan ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesse(s) van de betrokkene.
In onze vereniging maken commissies en werkgroepen zelf jaarplannen en geven zij aan wat die kosten. Het bestuur heeft als taak: het gezamenlijk beleid voorbereiden t.b.v. de algemene ledenvergadering, de uitvoering van het beleid te faciliteren, te coördineren en te toetsen aan het meerjarenbeleidsplan.  Belangrijk zijn ook de contacten met de externe relaties.
Maandelijks komen we een avond bij elkaar. Daarnaast worden zo nodig de bijeenkomsten van commissies en werkgroepen bijgewoond door het betreffende bestuurslid.

Vacature commissieleden sponsoring
Een belangrijke taak is het onderhouden van de contacten met bestaande sponsors. Daarnaast is het nodig nieuwe sponsors voor de zg. baanmeters, borden langs de baan en advertenties te werven. Ben je geïnteresseerd in het sponsorbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dán is er nu de kans je interesse te laten blijken.
Naast het eigen commissieoverleg is er twee keer per jaar overleg met het bestuur.

Vacatures commissieleden interne en externe communicatie
Voor onze vereniging geldt vooral het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie. De commissie coördineert en verzorgt de interne en externe PR.  In ons meerjarenbeleidsplan wordt daarbij vooral gedacht aan:
-    website verbeteren met direct zichtbare info over trainingen, lopen etc.,
-    informatieboekje actualiseren,
-    nieuwsbrieven voor de leden uitgeven,
-    actuele informatie verspreiden,
-    jaarlijkse uitgave van het clubblad.
Naast het regelmatig overleg in de commissie is er twee keer per jaar overleg met het bestuur.

Vacatures Assistent Looptrainer (wegatletiek)
Ben jij Assistent Looptrainer of wil jij Assistent Looptrainer worden? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Assistent looptrainers helpen bij de looptrainingen, vervangen zo nodig de trainer en kunnen zelfs doorgroeien naar het zelfstandig trainen van een (nieuwe) groep. Als assistent looptrainer neem je ook deel aan het overleg van onze trainers.
We starten dit najaar een cursus daarvoor. De cursus Assistent Looptrainer niveau 2 is een korte interne cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Na afloop ontvang je een certificaat voor het volgen van de cursus ALT2.
In overleg met de trainers nemen we ook deel aan clinics om bepaalde vaardigheden te oefenen. De kosten voor de cursus worden door de vereniging betaald.

Informatie en aanmelding
Neem voor verdere info en aanmelding contact op met onze vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@avcialfo.nl
Je kunt ook contact zoeken met onze voorzitter, John Steentjes, bereikbaar via mailadres voorzitter@avcialfo.nl of telefonisch 0612278922.

Van het bestuur bij het 40–jarig bestaan.

Beste leden, we hebben samen een atletiekvereniging ontwikkeld die zich kenmerkt door een goede organisatie met zelfstandig werkende commissies en werkgroepen, met een prima accommodatie. Veel vrijwilligers dragen daartoe bij. Met onze jeugd- en seniorenatleten, masters, recreatieve lopers, trimmers, oriënteerders, Nordic Walkers, wandelaars, tennissers, wandelaars en survivalrunners voelen we ons thuis in onze eigen sportaccommodatie. We houden vele trainingen, organiseren atletiekwedstrijden en andere evenementen waarin sport en gezelligheid samen gaan. Het is ieders wens dat dat nog lang zo mag blijven.
 
Hoe onze atletiekvereniging ontstond, nu 40 jaar geleden, is te lezen in de bijdrage van Mar Kwakernaak, hierna afgedrukt.
 
Anno 2016 ziet de gemeente Epe sport steeds meer als middel om gezondheidswinst te behalen. We werken daarom nauw samen met de gemeentelijke sportcoaches en bevorderen met hen o.a. de jeugd- en ouderensport. Het ‘Sportcafé Epe’ en de website ‘heelepebeweegt.nl’ zijn platforms geworden voor overleg met gemeente en andere sportverenigingen. Ons terrein wordt gebruikt door scholen voor basis en voortgezet onderwijs en ook andere atletiekverenigingen hebben de weg naar ons gevonden. Niet voor niets heet ons beleidsplan ‘sporten mét iedereen’.
In dat beleidsplan dagen we onszelf uit. De komende jaren werken we vooral aan  het sportbeleid met aandacht voor bestaande en nieuwe activiteiten en de beoogde kwaliteit van ons sportaanbod. Het accommodatiebeleid is gericht op het optimale gebruik van onze uitstekende voorzieningen. Aan derden wordt steeds meer de mogelijkheid geboden – tegen vergoeding – gebruik te maken van onze faciliteiten. Het communicatiebeleid is gericht op het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie’. De realisatie van ons beleid zal in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop we zowel in als buiten de vereniging samen werken.
Als bestuur hebben we het vertrouwen dat dat met de inzet van velen zal blijven lukken.
 
De clubdagcommissie biedt ons zaterdag een programma dat naast het sporten de mogelijkheid biedt elkaar te feliciteren en op gezellige wijze terug en vooruit te blikken. Graag tot dan.
 
Namens het bestuur, John Steentjes, voorzitter.

40 JAAR CIALFO - Door Mar Kwakernaak

Voelde me geroepen na zo veel jaren in de pen te klimmen en even terug te blikken op de beginjaren.

Lees meer: Van het bestuur bij het 40–jarig bestaan.

Overlijdensbericht Dirk Bakkeren

 
  De familie Bakkeren heeft ons bericht dat Dirk op 13 september is overleden. Als lid van de atletiekvereniging en als deelnemer aan de tennisgroep laat hij goede herinneringen achter. Dirk heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. De hele elektrische voorziening zowel in het clubhuis als de verlichting om de baan is mede door zijn toedoen tot stand gekomen.

Op maandag 19 september is er gelegenheid de familie vanaf 12 uur in de Regenboogkerk te condoleren. De dankdienst begint om 13 uur. Daarna is er een samenzijn in restaurant de Veldhoeve.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen sterkte toe.


Het bestuur van AV Cialfo.
 DirkBakkeren
 

 

 

 

We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

Lees meer: We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

Breng nu uw stem uit op AV Cialfo

De Rabobank Noord Veluwe heeft het Clubkas Fonds opgericht. Leden van deze bank kunnen hun favoriete vereniging van een extraatje voorzien! Stem daarbij vanzelfsprekend op AV Cialfo !

Hoe en wanneer kan ik stemmen?

  • U kunt twee stemmen uitbrengen, die naar verwachting elk tussen de €5,- en €10,- waard zijn. Dit is afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en of de vereniging al een sponsorcontract heeft met de bank.
  • U mag 2x stemmen op dezelfde vereniging of uw stemkeuze spreiden.
  • Breng nu uw stem uit.

Stem hier op uw favoriete vereniging.
Door hier te klikken gaat u automatisch naar de stemmodule waar u twee stemmen uit kunt brengen. Klikt u liever niet op een link ga dan naar .

Stem op AV Cialfo !