Algemene Ledenvergadering 2018

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 9 maart 2018

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 9 maart in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.

De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open. 

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
 3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is hierna een korte pauze.

 1. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2017 (bijgaand).
 2. Ingekomen berichten en stukken.
 3. Jaarverslag 2017 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016 – 2020 (bijgaand).
 4. Jaarverslagen commissies en werkgroepen (bijgaand).
 5. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
 6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie. Gezocht wordt naar een nieuw reservelid.
 7. Professionaliseringsvoorstel: het bestuur biedt in de vergadering een overzicht van mogelijkheden en doet een concreet voorstel t.b.v. het aantrekken van een betaalde kracht. Zie ook het verslag van de secretaris in de ALV-stukken (bijgaand).
 8. Vaststellen begroting/contributie 2018.
 9. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Aftredend is Frank Mensink die afgelopen jaar toegevoegd was aan het bestuur. Het bestuur ziet, naast de vacatures voor een secretaris, 2e penningmeester en nog een algemeen bestuurslid, het aantreden van een beroepskracht als noodzakelijk voor goed functioneren van de vereniging. Geïnteresseerde leden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur.
 10. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.
Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

Klik hier voor de complete agenda en de verschillende bijlages bij de agenda

Nieuwsbrief bestuur 24 jan 2018

In bijgaande bestuurs nieuwsbrief treft u meer informatie aan over de ALV van Cialfo vam 9 maart a.s., plannen voor de organisatie structuur, de stormschade aan de baan, een actie voor nieuwe kleding en het ren, spring en Go programma bij basis scholen in Epe.

 

Vrijwilliger van het jaar 2017

Ieder jaar vragen we aan de commissies/werkgroepen wie er in aanmerking komt om de vrijwilliger van het jaar te worden. Leden van de vereniging kunnen ook een lid voordragen via de commissie/werkgroep waartoe betreffende vrijwilliger behoort.
De voordrachten worden daarna voorgelegd aan de commissie VVHJ. In voorgaande jaren bestond deze commissie uit ereleden. Vanaf dit jaar bestaat de commissie uit eerder gekozen vrijwilligers van het jaar.

De volgende criteria spelen een rol bij de uiteindelijke keuze.
1.       De toekenning ‘VVHJ’ geschiedt aan een persoon, geen groep.
2.       Toekenning aan een zittend bestuurslid is onmogelijk.
3.       De persoon is langdurig als vrijwilliger binnen de vereniging actief.
4.       De beoogde vrijwilliger behoeft geen lid van de vereniging te zijn.
5.       De kandidaat is stimulerend voor anderen binnen de vereniging.
6.       Hij/zij heeft oog voor het reilen en zeilen binnen de vereniging.
7.       De activiteiten van de kandidaat hebben rendement voor de vereniging.

AANMELDING UITERLIJK 17 SEPTEMBER
Eind september komt de commissie VVHJ bij elkaar om de vrijwilliger van het jaar aan te wijzen. De commissie VVHJ doet natuurlijk geen mededelingen over de voorgedragen personen.
Kandidaten voor de vrijwilliger van het jaar kunnen uiterlijk 17 september worden aangemeld bij het bestuurslid dat de commissie bijeenroept. Dit jaar doet Frank Mensink dat; f.mensink@wxs.nl. De keuze van de commissie wordt op de clubdag – dit jaar op 30 september - bekend gemaakt. Voor verdere informatie: secretaris@avcialfo.nl

Nationale Sportweek 2017

Van 9 t/m 17 september wordt de Nationale Sportweek gehouden. We focussen ons deze week vooral op de loopsporten. Ons thema is ‘hardlopen, ga mee naar buiten’. Een aparte flyer is beschikbaar in de kantine met vermelding van al onze looptrainingen. We nodigen onze leden uit met deze flyer – er zijn er genoeg - anderen te interesseren voor onze looptrainingen: hardlopen, Nordic Walken/wandelaars en/of Survivalrun. Zowel beginners als ervaren sporters zijn altijd bij ons welkom.

INLOOPAVOND, 13 SEPTEMBER, NEEM IEMAND MEE TER KENNISMAKING!

We houden een inloopavond op woensdag 13 september voor starters, ervaren recreantenlopers en gevorderde (wedstrijd-)lopers. Kom zelf ook en neem iemand mee. Het programma:
18.30 - 19.00 uur: ontvangst met informatie en indeling in een groep
19.00 - 20.15 uur: training o.l.v. Cialfo-trainers
20.15 - 20.45 uur: informatie blessurepreventie door fysiotherapiepraktijk Dynamiek

Voor beginners zijn er vervolgtrainingen m.i.v. 20 sept. op woensdag  van 19.00 - 20. 00 uur en zaterdag van 9.00 - 10.00 uur.
Voor informatie: nieuwelopers@avcialfo.nl

Fysiotherapie

In de afgelopen maanden hebben wij met de fysiotherapiepraktijken ‘Dynamiek’ en ‘Optima Forma’ contact gehad over mogelijkheden voor samenwerking. We hebben daarbij gekeken naar de voordelen die onze leden kunnen hebben:

 • Trainers en sporters krijgen gericht advies ter voorkoming van blessures. Na een zomerstop komen die blessures vaker voor.
 • Onze leden krijgen mogelijkheid voor consultatie van een fysiotherapeut tijdens een gratis inloopspreekuur op de vereniging.

Verdere behandelingen vinden plaats in de fysiopraktijk op basis van de voorwaarden in de ziektekostenverzekering van betrokkene.
We hebben een proefperiode afgesproken. In september en oktober verzorgen de fysiotherapeuten een inloopspreekuur in ons clubgebouw en worden infoavonden georganiseerd.

Inloopspreekuren in September/oktober

Op maandagavond om 20.00 uur een veertiendaags inloopspreekuur zonder afspraak in onze EHBO-ruimte voor onze recreatieve loopsporters door fysiotherapiepraktijk Dynamiek.

Data: 4 sept., 18 sept., 2 okt., 16 okt. en 30 okt.

Op dinsdagavond vanaf 19.00 – 20.00 uur een veertiendaags inloopspreekuur zonder afspraak in onze EHBO-ruimte voor de baansporters (jeugd en volwassen) én de Nordic Walkers door fysiotherapiepraktijk Optima Forma.

Data: 5 sept., 19 sept., 3 okt., 17 okt. en 31 okt.

De infoavonden worden samengesteld in overleg met de trainers/coördinatoren en zullen gaan over preventie van bij atletiek veel voorkomende blessures en het vroegtijdig herkennen daarvan. Het kan ook gaan over voeding, over schoeisel of andere zaken die we in de komende periode tegen komen.

Begin november kijken we hoe het loopt en hoe we verder gaan.
Voor verdere informatie: secretaris@avcialfo.nl