Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.

De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

De agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
 3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is hierna een kort pauze.

 1. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 2 maart 2012 (bijgaand).
 2. Ingekomen berichten en stukken.
 3. Jaarverslag 2012 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.
 4. Jaarverslagen commissies.
 5. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten en van begroting 2013. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
 6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
 7. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Volgens dit rooster treedt af de voorzitter René Hondelink. Hij stelt zich niet herverkiesbaar. Het bestuur draagt Marjan de Gruijter voor als nieuwe voorzitter.
 8. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.

Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

We zien je graag op 1 maart!

Klik hier voor een digitale versie van de jaarstukken

Een afgedrukte versie van de jaarstukken zal beschikbaar zijn in het clubhuis vanaf maandagavond 11 februari a.s.