56 km trail
klasse V1F
45. Luony Timmermans   7.49'07"

87 km raid
klasse V1F
55. Anita Berendsen       14.11'03"