In de maanden volgend op onze jaarvergadering van eind februari - zie het conceptverslag op onze website - zijn het bestuur en onze commissies of werkgroepen voortvarend aan de slag gegaan met de besluiten van deze vergadering:  

 • een ‘denktank’ zoekt naar nieuwe eigentijdse vormen van atletiek die in onze vereniging inpasbaar zijn,
 • een commissie onderzoekt de mogelijkheden van samenwerking met de Toerclub Veluwe. 

Beide opdrachten van de algemene vergadering sluiten aan bij de landelijke en regionale ontwikkelingen in de sport. We gaan daar eerst nader op in. Daarna besteden we nog aandacht aan  ontwikkelingen in en om onze vereniging.

We waren bij het jaarlijkse landelijke congres van de Atletiekunie. Die ziet het sportconsumentisme toenemen en adviseert meer activiteiten te ontwikkelen voor niet-leden. Daarbij  is het belangrijk   te werken aan nieuwe sport- en spelactiviteiten, lidmaatschappen te flexibiliseren en combinaties te zoeken met bij voorbeeld werkplekken in je clubgebouw, het inrichten van fitnessruimten, enz. Hier wordt eigenlijk de vraag gesteld hoe je de onafhankelijke sporter kunt betrekken bij het verenigingsleven.

In de gemeente Epe is in dit voorjaar het initiatief genomen om meer samen te werken tussen de (sport-)verenigingen. Dit is geen doel op zich maar biedt wel de mogelijkheid meer in te spelen op de toekomstige sporter. Die toekomstige sporter, zo wordt gedacht, handelt individueel, vertoont zapgedrag, zoekt naar kwaliteit en flexibiliteit en is mobieler, dwz. is bereid meer voor de sport te reizen binnen een regio. Gevraagd wordt om gezamenlijk een goed aanbod te bedenken voor deze nieuwe sporters. Gelijktijdig wordt ook aandacht gevraagd voor groepen als werkzoekenden,  ouderen en gehandicapten. Mogelijk bieden vormen van samenwerking ook voordelen in het voeren van verenigingsadministraties, het besturen, het vinden van vrijwilligers en benutten van sponsors.
… en ondertussen gaat het gewone werk door ….  

In de afgelopen maanden hebben we aandacht besteed aan de veiligheid rondom onze terreinen. We hebben dat niet alleen gedaan maar samen met de nabije verenigingen. Met de wijkagent is contact geweest over het toezicht op de parkeerplaatsen en is toegezegd alle parkeerplaatsen in de surveillance op te nemen en te houden. We hebben afgesproken contact te houden en eventuele voorvallen direct te melden.
Gelijktijdig hebben we met de gemeente contact opgenomen omdat we vinden dat de verlichting verbeterd kan worden. Dat kwam goed uit want bij de bouw van de Unilocatie worden verschillende parkeergelegenheden opnieuw ingericht en wordt de verlichting aangepast. Dat geldt ook de parkeerplaats voor onze ingang. De uitvoering wordt in 2015 afgerond.  
De RABO-sponsor-bijeenkomst hebben we met veel plezier bezocht. We mochten een check van 557 Euro meenemen. Dit bedrag is tot stand gekomen door de het aantal stemmen op onze vereniging. Met dank aan die anonieme stemmers én het Rabo-clubkasfonds.
Over het omgaan met sponsors hebben we in de laatste regionale vergadering van de voorzitters van de atletiekverenigingen gesproken. We zouden zelf graag meer aandacht besteden aan onze sponsors maar missen daar nog vrijwilligers voor. Als we die vinden dan kunnen we verder werken aan een sponsorplan dat onze sterke kanten en ambities bevat, inspeelt  op mogelijk nieuwe doelgroepen. Een plan waarin ook de leden betrokken worden en waarin vooral duidelijk is hoe wij als verenging ons maatschappelijk verantwoordelijk voelen. Want het gaat niet om geld alleen.
Een rondje langs de commissies en werkgroepen van onze vereniging levert op dat:

 • de leden en vrijwilligerscommissie vorderen met uitvoering van de exit-enquête en de eerste resultaten aan het verwerken zijn;
 • de clubhuis-klus-groep op dinsdagochtend de fitnessruimte voorzien heeft van goede opbergmogelijkheden voor de sportattributen en nu vooral de aandacht richt op het maken van een kastenwand in de vergaderkamer;
 • de jeugdcommissie met veel energie werkt aan de activiteiten voor de jeugdgroepen en zich ook graag wil inzetten voor een hernieuwd jeugdkamp;
 • de wedstrijdorganisatiecommissie uitstekend in staat blijkt indoor- en baanwedstrijden te organiseren en dat daarbij onze jeugdleden veel prijzen winnen;
 • mogelijkheden onderzocht worden voor organisatie en deelname aan een landelijk of regionaal atletiekevenement in 2015 in samenwerking met de AU,
 • we meedoen met de nationale sportweek zodat belangstellende jeugdigen en ouderen kennis kunnen maken met onze vereniging;
 • de sportinstuiven, o.l.v. de buurtsportcoaches, jeugdactiviteiten organiseren op de sportterreinen van voetbal, hockey, tennis én atletiek. In september zijn de activiteiten bij ons gepland en sluit goed aan op onze schoolsportdag, ook in september.  

Wij, als bestuur, blijven de ontwikkelingen volgen en zullen, volgens de afspraken in de ALV, waar nodig faciliteren en coördineren. Commissies en werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor contacten met het bestuur geldt de volgende verdeling:

 • Fred van Gasteren: alle sportzaken, sportcommissie (trainers, organisatie uitwedstrijden), wedstrijdorganisatiecommissie.
 • Cor van Emmerik: leden- en vrijwilligerscommissie, commissie nevenactiviteiten, kantinecommissie.
 • John Steentjes: voorzitter, algemene ledenvergadering, accommodatiecommissie, PR-commissie, externe relaties.
 • Mariska Werler: secretariaat en jeugdcommissie.
 • Jan Baack: penningmeester, sponsorcommissie, START (beheer baan).

April 2014, namens het bestuur, John Steentjes, voorzitter.