Wie regelmatig op ons terrein aanwezig is, als sporter of als belangstellend familielid, zal het opvallen dat het er bij Cialfo netjes uitziet. Dat betekent dat  de baan schoon is, regelmatig het gras gemaaid is, het houtwerk van het clubgebouw weer goed in de verf zit, struikgewas bijgehouden is, bomen gesnoeid zijn, nieuwe vlaggenstokken aan het clubgebouw en de lichtmasten bevestigd zijn. Bovenin die lichtmasten werden kabels vernieuwd, waarvoor een hoogwerker nodig was, zodat zo’n klus ook veilig uitgevoerd kan worden. Het clubgebouw wordt regelmatig schoongehouden. Zonder al dit onderhoud zou het intensieve gebruik door onze leden en omliggende scholen niet mogelijk zijn. We krijgen dan ook regelmatig te horen dat Cialfo het zo goed voor elkaar heeft. En dan denk je meteen aan al die vrijwilligers die dit samen mogelijk maken. Niet voor niets hebben we deze zomer onze vele klussers een beker uitgereikt met het opschrift ‘supervrijwilliger’. Hun werk is overigens niet alleen op Cialfo gericht. Ze spekken onze verenigingskas door voor de winkeliersvereniging van Epe werkzaamheden uit te voeren. De kerstverlichting hangt weer in Epe dankzij onze vrijwilligers.

Dit seizoen hebben we ook weer de geplande atleletiekwedstrijden – voor jong en oud -  georganiseerd. De foto’s te zien via een link op onze website getuigen daarvan. Ook in die organisaties zijn veel vrijwilligers, ieder met een eigen taak, actief geweest. Op districtsvergaderingen hoor je wel eens dat een verenging dit niet lukt wegens gebrek aan vrijwilligers. We prijzen ons  gelukkig dat het Cialfo steeds weer lukt een wedstrijd of evenement goed te laten verlopen.   We zijn zelfs in staat een wedstrijd te vernieuwen. Neem bij voorbeeld de 10 km die nu in een nieuw heuvelachtig parkoers voldoet aan de eisen van het zg. klimmersbrevet.

Met voldoening kijken we ook terug naar de jaarlijkse clubdag die we eind september hielden. Nieuw was de combinatie met het jeugdkamp. Het samenzijn op deze clubdag stond dit keer in het teken van het Wilde westen. De clubdag  was hét bewijs dat we een atletiek-vereniging zijn, met de nadruk op beide woorden. Het was sportief en gezellig, vóór elkaar en mét elkaar. Het leverde ook weer nieuwe clubkampioenen op. Veel trainers kunnen daar trots op zijn.

Op 13 februari 2015 houden we weer onze Algemene Leden Vergadering. Iedere commissie of werkgroep doet dan weer verslag van de vele vrijwillige uitgevoerde taken. Een plan en een begroting wordt dan weer aan de leden voorgelegd. Zo beslissen de leden samen over de uitvoering en de koers van de vereniging. Het bestuur faciliteert de verschillende commissies en werkgroepen. Voor contacten met het bestuur geldt nog steeds de volgende verdeling:

  • Fred van Gasteren: alle sportzaken, sportcommissie (trainers, organisatie uitwedstrijden), wedstrijdorganisatiecommissie.
  • Cor van Emmerik: leden- en vrijwilligerscommissie, commissie nevenactiviteiten, kantinecommissie.
  • John Steentjes: voorzitter, algemene ledenvergadering, accommodatiecommissie, PR-commissie, externe relaties.
  • Mariska Werler: secretariaat en jeugdcommissie.
  • Jan Baack: penningmeester, sponsorcommissie, START (beheer baan).

Al eerder hebben we aangegeven dat we, mede op initiatief van de ledenvergadering, nadenken over nieuwe en eigentijdse vormen van atletiek die in onze vereniging inpasbaar zijn. Ook onderzoeken we samenwerking met de Toerclub Veluwe.  We hebben recent een brainstorm gehouden met een aantal geïnteresseerde leden. Dit leidt tot de volgende initiatieven:

  • Een initiatief om naar de 10 EM (mei 2015) toe te werken met een jeugd- en/of bedrijvenloop. Mogelijk ook een combinatie met het zg. start-to-run. Verschillende commissies worden benaderd om dit, ook publicitair, uit te werken.
  • Met buurtsportcoaches en andere verenigingen samenwerken t.b.v. specifieke doelgroepen. We denken nu aan gehandicaptensport. Cialfo is al met dit initiatief gestart. Het staat op de agenda van het bij ons in januari te houden Sportcafé Epe.
  • Duathlon, Run-bike-run en combifit. Deze ideeën sluiten aan bij het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met de TC Veluwe. In dat onderzoek zijn vragen aan de orde als: hoe doen we.., wat doen we met.., wat vinden de leden bij AVCialfo en TCVeluwe?, hoe bepalen we of het geslaagd is?
  • Dat moet leiden tot inhoudelijke afspraken aangaande kosten, opbrengsten,  etc.

We verwachten in de komende ALV tot besluiten te komen hoe we deze initiatieven verder zullen ontplooien.  Het bestuur heeft de initiatieven met enthousiasme ontvangen.

Ondertussen voeren we ook overleg met de andere atletiekverenigingen uit onze regio én zijn we nog steeds betrokken bij Sport Epe, het samenwerkingsinitiatief van de gemeente en sportorganisaties in Epe. Het is goed te horen hoe andere atletiekverenigingen ook werken aan het behouden van vrijwilligers en (recreatieve) sporters. We hebben het dan over ledenkaarten, draaiboeken, afstemming in organisatie, een door trainers ontwikkelde looplijn, de wijze van begeleiding, het samenwerken met ketenpartners, etc.

Met Sport Epe, hebben we een uitvoeringsplan gemaakt voor de sportcoaches. Hun werk wordt als een zinvolle bijdrage ervaren; het bevorderen van deelname aan bewegingsactiviteiten door jeugd, jongeren en ouderen. Atletiek, als moeder aller sporten, moet daarbij betrokken blijven.

Een mooi moment om weer eens met alle leden op informele wijze terug te blikken en vooruit te kijken is de nieuwjaarsbijeenkomst die we deze keer houden op maandag 5 januari na de avond training. Graag tot dan.

November 2014, namens het bestuur, John Steentjes, voorzitter.