50 mt Harriet Schreurs 6.97 sec. Zwolle
23-24/01/93
60 mtr. Harriet Schreurs 8.23 sec. Zwolle
23-24/01/93
200 mtr. Harriet Schreurs 27.02 sec. Den Haag
10-1-1993
400 mtr. Els Viester 1.15.16 min. Helsinki (Fi.)
9-4-2011 
600 mtr. Els Viester 1.58.85 min. Helsinki (Fi.)
10-4-2011 
Ver Harriet Schreurs 5.55 mtr. Zwolle
23-24/01/93
H.S.S. Harriet Schreurs 11.40 mtr. Den haag
7-2-1993
Kogel Sacha Popping 9.96 mtr. Apeldoorn
13-2-2010