Aanpassing regelgeving NK Masters

Onderstaand bericht komt van de site van de AtletiekUnie dd. 25 januari 2013


 

Begin november 2012 is een aangepast NK programma 2013 gecommuniceerd. In de doorgevoerde wijzigingen, is de impact bij vooral bij de NK's masters onvoldoende uitgewerkt wat tot ongewenste toepassingen leidt.

In overleg met het Platform masters en de belangengroep Werkgroep boze masters worden daarom binnen de organisatorische mogelijkheden enkele aanpassingen voor de NK's masters 2013 doorgevoerd. Voor de duidelijkheid wordt hieronder per kampioenschap aangeven of en zo ja welke wijzingen worden doorgevoerd. Ook wordt een visie gegeven op de toekomst.


NK Indoor
Geen aanpassingen.

2014 en verder
Voor de toekomstige edities wordt onderzocht of het mogelijk is een meer open inschrijving te hanteren waarbij iedere atleet uitkomt in de eigen vijf-jaarscategorie en medailles worden uitgereikt op basis van prestatielimieten. Indien deze opzet logistiek niet haalbaar is, mogen atleten binnen de leeftijdsclusters gebruik maken van de maten en gewichten behorend bij de eigen leeftijdscategorie.

NK Atletiek
De leeftijdsclustering naar drie categorieën vervalt. Clustering is echter niet uitgesloten indien er in een vijf jaarscategorie minder dan vijf atleten hebben ingeschreven of minder dan drie atleten aan de start verschijnen. In dat geval worden de atleten doorgeschroven naar de eerst lager gelegen categorie, net zo lang tot genoemde aantallen zijn bereikt. In geval van clustering mag de atleet gebruik blijven maken van de maten en gewichten behorend bij de eigen leeftijdscategorie. Administratief worden de uitslagen opgemaakt per vijf jaar (ivm eventuele recorderkenning). Bij de horden onderdelen wordt in geval van clustering de specificaties van de jongste categorie gehanteerd.

Om oneigenlijke inschrijvingen te voorkomen, worden de inschrijflijsten niet meer gepubliceerd voor het sluiting van de inschrijving.

De uitvoering van de lange werponderdelen (kogelslingeren en gewichtwerpen) vraagt logistiek een extra inspanning van de organiserende vereniging. Indien de Werpvijfkamp (zie verder) elders wordt ondergebracht, worden deze onderdelen hier mogelijk aan toegevoegd.

2014 en verder
Voor de toekomstige edities wordt onderzocht of het mogelijk is een meer open inschrijving te hanteren waarbij iedere atleet uitkomt in de eigen vijf-jaarscategorie en medailles worden uitgereikt op basis van prestatielimieten. 

De omvang van het NK programma wordt nader bekeken. Op een standaard uitvoering atletiekaccommodatie blijkt het programma te omvangrijk om te verwerken.

NK Werpvijfkamp
De integratie met de NK meerkamp wordt in samenspraak met betrokkenen nader bekeken. De Atletiekunie onderzoekt de mogelijkheden het NK Werpvijfkamp eventueel elders onder te brengen. Indien deze opzet logistiek niet haalbaar is, mogen atleten binnen de leeftijdsclusters gebruik maken van de maten en gewichten behorend bij de eigen leeftijdscategorie. Bij een apart NK Werpvijfkamp is de minimale deelname regel per vijf jaarscategorie zoals hierboven beschreven, van kracht. Binnen twee weken wordt meer duidelijkheid verwacht.

2014 en verder
Indien verenigingen zich kandidaat stellen dit NK te organiseren, wordt de NK Werpvijfkamp als separaat kampioenschap verwerkt. In dat geval wordt onderzocht of het mogelijk is een meer open inschrijving te hanteren waarbij iedere atleet uitkomt in de eigen vijf-jaarscategorie en medailles worden uitgereikt op basis van prestatielimieten.

Weg NK's/NK cross country
De leeftijdsclustering bij deze NK's is recent al teruggedraaid.

Agegrading
In 2013 wordt bij geen van de NK's agegrading toegepast. Bij de competitie zal dit evenals afgelopen jaar wel het geval zijn. Het Platform masters zal dit onderwerp als één van de mogelijke toekomstige toepassingen, wel nader onderzoeken en uitwerken.

Platform masters
Er is de Atletiekunie alles aan gelegen de masters zo goed mogelijk te ondersteunen en te bedienen. De belangen van de masters worden binnen de Atletiekunie behartigd door het Platform masters. Daarbij is het van belang dat signalen uit het veld goed overkomen en worden vertaald. Het Platform masters zal daartoe contact onderhouden met de eigen achterban.